Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  to lớn, nghiêm trọng
  chịu đựng khó khăn to lớn
  there is an acute shortage of water
  thiếu nước nghiêm trọng
  buốt, gay gắt, sâu sắc
  suffer acute remorse
  hối hận sâu sắc
  sắc sảo, tinh, thính
  her judgement is acute
  nhận định của cô ta rất tinh
  (y học)
  cấp tính
  viêm ruột thừa cấp tính

  * Các từ tương tự:
  acute accent, acute angle, acutely, acuteness