Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acute accent /ə'kju:t'æksənt/  

  • (ngôn ngữ)
    dấu sắc (như trong café)