Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] to lớn, [một cách] nghiêm trọng
    [một cách] gay gắt, [một cách] sâu sắc
    [một cách] sắc sảo, [một cách] tinh thính
    [một cách] cấp phát (bệnh)