Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sharp-witted /∫ɑ:p'witid/  

  • Tính từ
    nhanh trí