Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  biết phân biệt, biết suy xét, sáng suốt
  she has an artist's discriminating eye
  cô ta có con mắt biết suy xét của nhà nghệ sĩ
  (như discriminatory) phân biệt đối xử, kỳ thị

  * Các từ tương tự:
  Discriminating monopoly