Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fastidious /fə'stidiəs/ /fæ'stidiəs/  

 • Tính từ
  khó tính, kén cá chọn canh
  (thường nghĩa xấu) khó chiều, chóng chán
  she is so fastidious about her food that I never invite her for dinner
  chị ta khó chiều về món ăn đến mức tôi không bao giờ mời chị ta đi ăn tối cả

  * Các từ tương tự:
  fastidiously, fastidiousness