Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hypercritical /,haipə'kritikl/  

  • Tính từ
    chỉ trích quá khắc khe (bắt bẻ cả những lỗi lặt vặt)

    * Các từ tương tự:
    hypercritically