Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hypercritically /,haipə'kritikli/  

  • Phó từ
    [một cách] quá khe khắt trong chỉ trích