Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest) (Mỹ, khẩu ngữ, nghĩa xấu)
    cầu kỳ; hay kén cá chọn canh