Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fastidiousness /fə'stidiəsnis/ /fæ'stidiəsnis/  

  • Danh từ
    sự khó tính
    sự khó chiều