Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fastidiously /fə'stidiəsli/ /fæ'stidiəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] khó tính
    [một cách] khó chiều