Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  yếu dạ dày, hay buồn nôn
  dễ xúc động, dễ bị chạm lòng
  quá câu nệ

  * Các từ tương tự:
  squeamishly, squeamishness