Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meticulous /mə'tikjələs/  

 • Tính từ
  meticulous in [doing] something
  tỉ mỉ
  meticulous work
  công việc tỉ mỉ
  a meticulous worker
  công nhân tỉ mỉ

  * Các từ tương tự:
  meticulously, meticulousness