Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perfectionist /pə'fek∫ənist/  

  • Danh từ
    người cầu toàn

    * Các từ tương tự:
    perfectionistic