Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đòi hỏi nhiều, đòi hỏi cố gắng nhiều
  an exacting teacher
  một thầy giáo đòi hỏi nhiều ở học sinh
  an exacting piece of work
  một công việc đòi hỏi phải cố gắng nhiều

  * Các từ tương tự:
  exactingly, exactingness