Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cực nhọc
  a taxing job
  một công việc cực nhọc

  * Các từ tương tự:
  taxing-master