Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều)
  thuế quan
  (cách viết khác the customs) hải quan
  a customs officer
  nhân viên hải quan
  customs formalities
  thủ tục hải quan

  * Các từ tương tự:
  customs house, customs union