Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

customs house /'kʌstəmzhaʊs/  

  • sở hải quan (ở cảng…)