Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bảng giá (thuê phòng, bữa ăn ở khách sạn)
  thuế suất; biểu thuế hải quan; thuế suất hải quan
  dựng hàng rào thuế quan đối với hàng ngoại

  * Các từ tương tự:
  Tariff factory, Tariff Structure