Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Nhà máy tránh thuế quan
    Việc thay đổi địa điểm sản xuất một hàng hoá từ một nơi có giá thành thấp tới một nơi có giá thành cao ở một nước khác nơi mà không thể bán mặt hàng này được do thuế quan cao