Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Khung biểu thuế quan
    Hình thái toàn bộ của các mức thuế quan