Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lệ phí cầu đường
  (thường số ít) tổn thất
  toll in the earthquake
  tổn thất về người do vụ động đất
  take a heavy toll; take its toll of [something]
  gây ra tổn thất thiệt hại
  the war took a heavy toll of human life
  chiến tranh đã gây ra tổn thất lớn về nhân mạng
  Động từ
  rung [chuông] (chậm rãi nhưng đều đặn thường là khi có đám tang)
  chuông nhà thờ rung điểm giờ
  (số ít)
  tiếng chuông rung

  * Các từ tương tự:
  toll-bar, toll-booth, toll-bridge, toll-free, toll-gate, toll-house, toll-keeper, tollable, tollbooth