Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (levied)
  levy something [on somebody]
  thu (thuế)
  levy on something
  đánh thuế
  đánh thuế tài sản của ai
  Danh từ
  sự thu thuế
  tiền thu được