Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thực đơn
  what's on the menu tonight?
  tối nay trong thực đơn có gì thế?
  bảng thực đơn để lựa chọn (trên máy điện toán)

  * Các từ tương tự:
  Menu cost of inflation