Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Menu cost of inflation   

  • (Kinh tế) Chi phí thực đơn của lạm phát