Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wont /wəʊnt/  /wɔ:nt/

 • Tính từ
  wont to do something
  (cũ hoặc tu từ)
  quen, có thói quen làm gì
  ông ta có thói diễn thuyết dài dòng
  Danh từ
  (số ít; tu từ)
  thói quen
  she went for a walk after breakfastas was her wont
  chị ta đi dạo một vòng sau bữa ăn sáng theo thói quen của chị ta

  * Các từ tương tự:
  wonted