Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] đặc biệt
  I came here specially to see you
  tôi đến đây đặc biệt để thăm anh
  I enjoyed the eveningbut the meal wasn't specially good
  tôi thích buổi tiệc tối này, nhưng bữa ăn chưa thật (đặc biệt) ngon