Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

customs union /,kʌstəmz'ju:niən/  

  • liên minh thuế quan