Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contribution /,kɒntri'bju:∫n/  

 • Danh từ
  sự đóng góp
  the contribution of money into charity
  sự đóng góp tiền cho công cuộc từ thiện
  cái đóng góp
  a small contribution to the collection
  một số tiền đóng góp nhỏ cho cuộc quyên góp nhỏ cho cuộc quyên góp
  chủ bút đang thiếu bài cho số báo ra vào tháng năm