Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đánh thuế thập phân (cúng vào nhà thờ trước đây)

    * Các từ tương tự:
    tithe barn, tithe-collector, tithe-free, tither