Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vật dâng tặng để tỏ lòng tôn kính
  hoa dâng tặng để tỏ lòng tôn kính
  (số ít)
  a tribute to something
  một dấu hiệu chỉ cho thấy sự hiệu nghiệm của cái gì
  his recovery is a tribute to the doctor's skill
  sự bình phục của anh ta là một dấu hiệu chỉ cho thấy tài năng của bác sĩ
  vật triều cống, cống vật
  to pay tribute
  nộp cống
  lay under tribute
  bắt phải nộp cống