Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

panegyric /,pæni'dʒirik/  

  • Danh từ
    lời tán tụng, bài tán tụng

    * Các từ tương tự:
    panegyrical, panegyrically