Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

panegyrical /pæni'dʤirik/  

 • Danh từ
  bài tán tụng
  bài tán tụng thắng lợi của ai
  văn tán tụng
  Tính từ+ (panegyrical) /,pæni'dʤirikəl/
  ca ngợi, tán tụng

  * Các từ tương tự:
  panegyrically