Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glorification /,glɔ:rifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự tôn lên, sự tô vẽ thêm
    sự tán dương, sự ca ngợi