Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compliment /'kɒmplimənt/