Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congratulate /kəngræt∫ʊleit/  

 • Động từ
  (+ on) chúc mừng
  congratulate somebody on his good exam results
  chúc mừng ai về kết quả trong kỳ thi
  congratulate oneself
  mừng cho mình; tự hào về
  you can congratulate yourself on having done a good job
  anh ta có thể tự hào về việc đã hòan thành tốt công việc