Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tâng bốc, sự nịnh hót; lời tâng bốc, lời nịnh hót