Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chào hỏi; lời chào hỏi
  send one's greeting to somebody
  gửi lời chào hỏi ai
  lời mừng năm mới (Tết)
  the season's greetings
  xem season

  * Các từ tương tự:
  greeting-card