Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nhận; sự tiếp nhận
  prepare rooms for the reception of guests
  chuẩn bị phòng để nhận khách
  reception camp
  trại tiếp nhận người tị nạn
  sự chào đón
  his talk was given a warm reception
  bài nói của ông ta được chào đón nồng nhiệt (được hoan nghênh nhiệt liệt)
  phòng tiếp đón khách (ở khách sạn)
  sự tiếp đãi; tiệc chiêu đãi
  give a reception
  tổ chức chiêu đãi
  sự tiếp nhận (tín hiệu truyền thanh…); sự thu (sóng truyền thanh)
  reception is poor here
  số chương trình thu được ở đây nghèo nàn quá nhỉ

  * Các từ tương tự:
  reception desk, Reception room, reception-class, reception-committee, reception-order, receptionist