Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

greeting-card /'gri:tiɳkɑ:d/  

  • Danh từ
    thiếp chúc mừng (ngày sinh, ngày cưới, ngày lễ...)