Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bổn phận, nhiệm vụ, phậm sự
  to do one's devoir
  làm nhiệm vụ
  ((thường) số nhiều) phép lịch sự, phép xã giao
  thăm hỏi xã giao; đến thăm để tỏ lòng kính trọng