Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  được tiếp đón ân cần, được hoan nghênh
  a welcome visitor
  khách được hoan nghênh
  welcome news
  tin mừng
  welcome to something (to do something)
  cứ tự nhiên, cứ việc dùng
  you are welcome to use (to the use ofmy bicycle any time
  anh cứ tự nhiên dùng xe đạp của tôi bất cứ lúc nào
  you are welcome to any books you would like to borrow
  anh cứ tự nhiên chọn bất cứ cuốn sách nào anh muốn mượn
  make somebody welcome
  tiếp đón ai ân cần
  you are welcome!
  không dám! có gì đâu! (dùng để đáp lại lời cảm ơn)
  Thán từ
  hoan nghênh
  welcome back!
  hoan nghênh bạn đã về!
  welcome to Vietnam!
  hoan nghênh bạn đến thăm Việt Nam!
  Danh từ
  sự chào đón, sự nghênh tiếp
  receive a warm welcome
  được chào đón niềm nở
  to meet with a cold welcome
  được đón tiếp lạnh nhạt
  Động từ
  chào đón, nghênh tiếp, hoan nghênh
  bà ta nồng nhiệt nghênh tiếp khách
  đón nhận
  welcome a suggestion coldly
  đón nhận lời gợi ý một cách lạnh nhạt

  * Các từ tương tự:
  welcomer