Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đáng thèm muốn, đáng khát khao, đáng mong muốn
  it is most desirable that they should both come
  họ mà đến cả hai thì thật là điều đáng mong muốn
  khêu gợi
  a beautiful and desirable woman
  một chị phụ nữ đẹp và khêu gợi

  * Các từ tương tự:
  desirableness