Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hospitality /hɒspi'tæləti/  

 • Danh từ
  lòng mến khách
  thank you for your kind hospitality
  xin cảm ơn ông về lòng hiếu khách của ông
  a hospitality room
  phòng dành cho khách (ở khách sạn, trường quay…)