Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

friendliness /'frendlinis/  

  • Danh từ
    sự thân thiện; tình hữu nghị
    tính chất giao hữu (của một cuộc đấu…)