Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gratifying to do something (that…)
  làm hài lòng
  it is gratifying to see one's efforts rewarded
  thật là hài lòng khi thấy cố gắng của mình được thưởng công

  * Các từ tương tự:
  gratifyingly