Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gratifyingly /'grætifaiiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] hài lòng