Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (quá khứ, quá khứ phân từ satisfied)
  làm (ai) vừa ý, làm (ai) thỏa mãn
  chẳng có gì làm nó vừa ý cả, nó cứ luôn mồm than phiền
  thỏa mãn (nhu cầu, ước vọng…), đáp ứng (đòi hỏi…)
  thỏa mãn óc tò mò của ai
  cô ta thỏa mãn (đáp ứng) đủ mọi điều kiện để vào trường cao đẳng
  satisfy somebody (as to something)
  thuyết phục (ai về việc gì)
  thuyết phục cảnh sát rằng mình vô tội
  satisfy the examiners
  thi đỗ

  * Các từ tương tự:
  satisfying, satisfyingly