Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    thỏa mãn cho đến chán ứ (chán ngấy)
    chán ngấy các thú khoái lạc