Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm đỡ (khát); thỏa mãn (ước muốn)
  slake one's thirst with a cup of tea
  uống một tách trà cho đỡ khát
  tên sát nhân này đã thỏa mãn cơn khát máu của nó chưa?
  tôi (vôi)

  * Các từ tương tự:
  slakeless